Global forest investments and their returns

Co wiemy o globalnych inwestycjach w aktywa leśne i ich stopach zwrotu?

Mam wielką przyjemność podzielić się za Wami moim świeżo opublikowanym artykule naukowym w Journal of Forest Policy and Economics. Jest to mój piąty artykuł naukowy opublikowany w tym roku, w jednym z najbardziej prestiżowych magazynów w dziedzinie polityki leśnej i ekonomii. W dodatku miałem przyjemność być gościnnym edytorem całego wydania specjalnego dotyczącego inwestycji w aktywa leśne, dynamiki rynku drzewnego i łańcucha wartości i dostaw w sektorze leśno-drzewnym. Pomysł na wydanie specjalne pojawił się tuż po Międzynarodowej Konferencji Biznesu Leśnego w 2018 roku (w tym roku odbędzie się II edycja, 7-8 grudzień 2020). 

Myślę, że jak na kogoś, dla którego pisanie artykułów naukowych jest wyłącznym hobby, tak jak blogowanie, to niezły wynik. Dla porównania znaczna część doktorantów w czasie swojej 3-5 letniej pracy badawczej publikuje 1-3 artykuły. Czasem napisanie jednego porządnego artykułu to okres roku, dwóch albo nawet trzech lat (nad jednym swoim artykułem pracuje jeszcze do tej pory 2 lata i roboty jest co niemiara). Poziom profesora na moje oko to 2-10 artykułów rocznie (w zależności obłożenia wykładami). Mówię tutaj o artykułach publikowanych w prestiżowych czasopismach, z dużym współczynnikiem odrzucenia (nie o Sylwanie). Każdy mój artykuł był oceniany przez 2-3 anonimowych recenzentów. Jestem dumny z tego wyniku i wiem, że ciężko na niego zapracowałem.

W tym wpisie na naszym blogu, chciałbym przedyskutować najważniejsze cechy inwestycji w aktywa leśne na świecie, razem ze średnimi, oczekiwanymi stopami zwrotu jakie osiągają. Artykuł został opublikowany z profesorem Frederick’iem Cubbagem z Uniwersytetu Stanowego w Karolinie Północnej (USA). Na końcu tego wpisu możecie znaleźć link, gdzie macie możliwość pobrać cały artykuł za darmo, przez najbliższych 50 dni. Miłej lektury!


Światowe inwestycje w aktywa leśne i ich stopy zwrotu

Instytucjonalne inwestycje leśne rozpoczęły się w Ameryce Północnej, gdzie rozpoczęły się praktycznie od zera na początku lat 80. aż do osiągnięcia ponad 100 miliardów dolarów obecnie. Wraz z dojrzewaniem rynku leśnego w USA nastąpił wzrost konkurencji o aktywa i w konsekwencji spadek rentowności. Inwestorzy, zwłaszcza inwestorzy niedenominowani w USD, coraz częściej poszukiwali nowych możliwości inwestycyjnych na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, Australii i Nowej Zelandii, a także w mniejszym stopniu w Azji, Afryce i Europie. Obecnie większość rynków inwestycyjnych (tj. plany emerytalne, fundusze kapitałowe i private equity, firmy ubezpieczeniowe i fundacje) polegają na doradztwie TIMO, które pomagają im w doradztwie w zakresie inwestycyjnym, a także które pomagają aktywnie zarządzać obszarami leśnymi w ich imieniu. REIT i przemysł drzewny nadal zarządzają swoimi obszarami leśnymi i są w większości zorganizowani są jako spółki notowane na giełdzie. O tym czym jest TIMO i REIT przeczytacie w poniższym linku:

Leśne fundusze inwestycyjne – czyli co powinieneś o nich wiedzieć

Na mapie na początku tego wpisu możecie zaobserwować zakres średnich zwrotów z inwestycji leśnych oszacowany na podstawie różnych opracowań, które zostały opublikowane w latach 2015-2020. Na podstawie badań zwrotów z inwestycji na poziomie drzewostanu – bez ceny gruntów, administracji, kosztów ogólnych czy prawnych – inwestycje leśne generują wewnętrzne stopy zwrotu (IRR) między zerem a 30% i prawdopodobnie największy wpływ na nie ma przyrost miąższości (biologiczny) i ceny drewna. Jednak inne czynniki również mogą mieć znaczący wpływ, takie jak koszty sadzenia, koszty zarządzania, wzrost wartości gruntów, sprzedaż wyższego i lepszego użytkowania (HBU) części dużych nieruchomości leśnych lub stabilność polityczna kraju.

Podsumowując, opublikowane badania wykazały, że inwestycje w aktywa leśne mogą przynieść rozsądne zyski.

>> CZYTAJCIE RÓWNIEŻ:

Profesjonalna perspektywa: Wywiad z profesorem Fredrick’iem Cubbage z Uniwersytetu Stanowego w Karolinie Północnej

Inwestycje leśne jako dywersyfikatory portfela

Ceny aktywów leśnych, podobnie jak finansowe papiery wartościowe, są bezpośrednio powiązane ze zmianami prognozowanych przepływów pieniężnych i rynkową stopą dyskontową. Jednak tym, co różni aktywa leśne, jest to, że przepływy pieniężne, a zwłaszcza zwroty, są głównie napędzane cenami drewna i wzrostem biologicznym. Ceny drewna, podobnie jak ceny innych towarów, są wynikiem interakcji popytu i podaży drewna. Wzrost biologiczny, który wpływa na zapas drewna, jest całkowicie niezależny od rynków finansowych. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że zwroty w leśnictwie są napędzane przez inne fundamenty gospodarcze niż akcje i obligacje, aktywa leśne mają niewielką, a nawet ujemną korelację z cenami aktywów finansowych, zapewniając potencjał dywersyfikacji w portfelu mieszanym i mogą znacznie poprawić wyniki inwestycyjne .

>>CZYTAJCIE RÓWNIEŻ:

Profesjonalna Perspektywa: Co wiemy o światowych rynkach drewna okrągłego?

Jako inwestycja długoterminowa, inwestycje leśne wykazały znaczny potencjał ograniczania ryzyka w portfelu składającym się z samych aktywów leśnych, poprzez dywersyfikację przestrzenną, produktową i rynkową. Drewno może być wykorzystywane do różnych celów (np. materiały budowlane i konstrukcyjne, produkty celulozowo-papiernicze, bioenergia lub inne bioprodukty pochodzące z biomasy drzewnej, takie jak wanilina), oferując przy tym możliwość wykorzystanie drewna w różnych produktach, które dodają znaczna wartość.

Inwestycje leśne jako zabezpieczenie przed inflacją

Inwestycje leśne są często opisywane jako inwestycje zapewniające zabezpieczenie przed inflacją, ale także przed ryzykiem załamania się cen ropy. Zabezpieczanie przed inflacją nie wydawałoby się tak ważne w XXI wieku, ponieważ inflacja i stopy procentowe pozostały na dość niskim poziomie, ale w niektórych krajach istnieją godne uwagi wyjątki, a ryzyko pozostaje zasadnicze.

Ceny drewna, które są głównym czynnikiem wpływającym na zwrot z gruntów leśnych, nie zawsze są silnie skorelowane z inflacją. Literatura naukowa wskazuje, że portfel terenów leśnych zdywersyfikowany geograficznie jest wymagany, jeśli inwestorzy chcą, aby zyski z terenów leśnych były pozytywnie skorelowane z inflacją w perspektywie długoterminowej, a wielu inwestorów międzynarodowych może stwierdzić, że zwroty lasów w USA przewyższają inflację w ich krajach.

Płynność i ryzyka naturalne

Aktywa leśne są często opisywane jako inwestycje stosunkowo niepłynne, z potencjalnym narażeniem na klęski żywiołowe. Ogólnie rzecz biorąc, brak płynności chroni lasy jako klasę aktywów przed kryzysami finansowymi i inflacją. Jednak ze względu na dużą rozpiętość możliwości inwestycyjnych w aktywa leśne, cecha ta wydaje się być ściśle zależna od wykorzystania wehikułu inwestycyjnego w każdej inwestycji.

>>CZYTAJCIE RÓWNIEŻ:

Leśnictwo to jest biznes!

Zagrożenia biotyczne (owady, choroby) i abiotyczne (pożary, burze, powodzie) dla inwestycji leśnych są postrzegane jako problemy, ale nie tak powszechne. Wpływ owadów i chorób na lasy jest różny, od naturalnego przerzedzania po nadzwyczajne poziomy śmiertelności drzew.

Odnośnie zdarzeń losowych, takich jak pożary, owady, choroby.

Badanie przeprowadzone przez Hancock Timber Resource Group (HTRG) wykazało, że historycznie roczny procent wartości leśnych aktywów utraconych w wyniku klęsk żywiołowych jest dość niski i wynosi mniej niż 0,5% rocznie. Jacek Siry i in. w 2018 roku wykazali, że śmiertelność drzew w Stanach Zjednoczonych z powodu owadów i chorób wyniosła tylko około 0,3% całego obszaru kraju, z czego najwięcej szkód miało miejsce w starych drzewostanach na terenach publicznych lub na drzewostanach przeszłorębnych na terenach prywatnych. W Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach pożary spalają od siedmiu do ośmiu milionów akrów lasów (ok. 3.5 – 4 milionów hektarów, 1 akr = 0.4 ha). Zakładając całkowitą powierzchnię lasów w USA na 750 milionów akrów, stanowiłoby to mniej niż 1% lasów w skali kraju. Ponownie, wiele z tego koncentruje się na ziemiach publicznych i na zachodzie kraju, ale grunty prywatne (nadające się do inwestowania) nadal są obarczone pewnym ryzykiem.

Podsumowując, zagrożenia biotyczne i abiotyczne mogą mieć wpływ na lasy, ale są one znacznie mniejsze niż przypuszczano. Owady i choroby rzadziej atakują zarządzane drzewostany, z prawdopodobieństwem śmiertelności poniżej 0,2% rocznie. Ogień jest największym zagrożeniem, ale także mniej powszechnym na zarządzanych lasach inwestycyjnych, przy mniej niż 1,0% rocznie dla wszystkich lasów w USA, przy czym zdecydowana większość znajduje się na zachodnich, głównie terenach publicznych. To samo dotyczy Australii:

>>OBEJRZYJCIE RÓWNIEŻ:

Odcinek 3: Pożary buszu na antypodach oczami leśnika

Huragany i burze mają wpływ na lasy produkcyjne/gospodarcze, ale główne huragany, takie jak Hugo i Michael, są rzadkością, więc efekt netto jest prawdopodobnie mniejszy niż 0,2% do 0,5% rocznie. Szkody spowodowane przez burzę co najmniej tak samo prawdopodobnie wpłyną na nieruchomości biznesowe, komercyjne, mieszkalne lub rolnicze, ze znacznie większymi stratami. Szkody na nieruchomościach miejskich są również możliwe w wyniku pożarów, a nawet protestów społecznych.

A poważne recesje dotkną wszystkie sektory; może znacznie bardziej niż lasy …

To tylko fragment mojego niedawno opublikowanego artykułu z profesorem Frederickiem Cubbagem (North Carolina State University), zatytułowanego „Trendy badawcze: inwestycje leśne jako klasa aktywów finansowych”.

Dostęp do publikacji możecie uzyskać bezpłatnie przez najbliższe 50 dni na stronie internetowej International Forest Business Conference 2020 (# IFBC2020).

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2020 w trybie online i offline. Sami możecie wybrałeś, jak chcecie w niej uczestniczyć. Do zobaczenia wkrótce w Hotelu Sheraton w Sopocie, osobiście lub wirtualnie …

Dodaj komentarz