Miesiąc: listopad 2019

plan zarządzania
Łowiectwo

Plan zarządzania populacją wilka w Finlandii. 

Plan zarządzania populacją wilka w Finlandii.  Sporo pisze się tutaj ostatnio o fińskim planie zarządzania populacją wilka który nabrał nowej aktualności po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikowanym w http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218935&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2009344 Wyrok, jak to bywa  wContinue reading