Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach walczy o utrzymanie płynności

Jeden z naszych czytelników przesłał nam treść takiej wiadomości płynącej prosto z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Przekazujemy informację dalej, zwłaszcza dla Zakładów Usług Leśnych, które mogą w tej dyrekcji być dotknięte kryzysem najbardziej w najbliższych dniach. 


Szanowni Państwo
Ustawa o lasach, w art. 50, nakłada na zarządzającego lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – obowiązek prowadzenia działalności na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywania kosztów z własnych przychodów. W celu wypełnienia ww. obowiązku ustawowego, w aktualnej sytuacji, RDLP w Katowicach jako jedna z siedemnastu dyrekcji zobligowana została do podjęcia działań zmierzających do utrzymania tej płynności. Epidemia COVID-19, poza zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, wywołuje bardzo poważne konsekwencje dla gospodarki, w tym przemysłu drzewnego, który jest głównym odbiorcą surowca drzewnego. Rezygnacja z harmonogramów odbiorów, wydłużanie terminów płatności za zakupione drewno oraz duże kłopoty finansowe naszych partnerów handlowych, jak również duża nadpodaż drewna z zagranicy (głównie z Czech) spowodowały, że zaistniało bardzo poważne ryzyko utraty płynności finansowej wielu naszych jednostek organizacyjnych – nadleśnictw.

Zakładając łagodny scenariusz przebiegu zakłóceń gospodarczych, tj. problemy z normalną/planową realizacją sprzedaży drewna potrwają do połowy roku, w związku z czym zachodzi potrzeba podjęcia działań mających na celu zachowanie płynności finansowej przez PGL Lasy Państwowe. Na poziomie RDLP w Katowicach, która obecnie najmocniej została dotknięta perturbacjami związanymi z odbiorem surowca drzewnego, a w konsekwencji brakiem planowej realizacji przychodów, w zakresie gospodarki leśnej podjęto decyzję o wstrzymaniu cięć planowych związanych z pozyskaniem surowca trudno zbywalnego (drewna średniowymiarowego S2A i S2AP), którego zapasy w chwili obecnej, w skali całej dyrekcji, są najwyższe w kraju. Pozyskanie drewna i związana z tym produkcja określonych sortymentów, będzie realizowana jedynie „pod odbiorcę”, który zadeklaruje chęć jego odbioru w najbliższym czasie, jak i z uwagi na stan sanitarny lasu. Oczywiście bezwzględnemu zaewidencjonowaniu podlega również drewno tzw. „wynikowe”, które najczęściej jest surowcem trudno zbywalnym. W zakresie zagospodarowania lasu prace, które nie wymagają pilnej potrzeby wykonania, co winno wynikać ze stanu lasu, zostaną przesunięte do wykonania na drugie półrocze br. Dotyczy to niewielkiego zakresu prac z zakresu hodowli, jak i ochrony lasu, np.: rozgrodzenia upraw i młodników, CW i CP, które mogą ze względu na stan lasu być wykonane po okresie wegetacyjnym, itp. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie nadleśniczy, który z mocy Ustawy o lasach jest odpowiedzialny za stan lasu, a jednocześnie powinien utrzymać płynność finansową kierowanej jednostki.

Mamy świadomość, że takie działania odbiją się na sektorze usług leśnych, ale należy tu podkreślić, że jako Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, podjęliśmy również szereg działań zmierzających do utrzymania płynności finansowej, rewidując własne koszty i nakłady. Ograniczono do niezbędnego minimum nakłady na rzeczowe środki trwałe oraz zakupy wyposażenia, wprowadzono optymalizację zatrudnienia, znacznie ograniczono wydatki administracyjne i inwestycje. Na chwilę obecną, analizując gospodarkę finansową, jesteśmy w stanie zapewnić wykonawstwo podstawowych zadań, jakie niezbędne są do właściwego utrzymania stanu lasu. Zdajemy sobie sprawę, że takie ograniczenia bardzo negatywnie odbiją się również na kondycji Państwa firm.

Rozumiejąc bardzo trudną sytuację Państwa branży, należy podkreślić, że Zakłady Usług Leśnych są jednymi z naszych najważniejszych partnerów, bez których funkcjonowanie organizacji jaką są Lasy Państwowe, w dzisiejszych realiach, byłoby znacznie utrudnione. W związku z powyższym zwracam się do Państwa o dotarcie z informacjami, jakie w niniejszym piśmie zostały przekazane, do jak największej ilości Zakładów Usług Leśnych stowarzyszonych w waszej organizacji, ale również do tych, które na co dzień z wami współpracują, a nie są jej członkami. Jednocześnie zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych tutejszej dyrekcji do przekazania niniejszego pisma wszystkim współpracującym ZUL-om oraz udzielenia niezbędnych informacji o zaistniałej sytuacji, w ramach posiadanych kompetencji i wiedzy w tym zakresie.

Ubolewam, że niestety ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa dotyczących epidemii COVID-19, w tak trudnej sytuacji jestem zmuszony zachować formę pisemną i nie jestem w stanie spotkać się z Państwem bezpośrednio, ale mam nadzieję, że po jej ustaniu będziemy w stanie zasiąść do wspólnego stołu, celem omówienia bieżących problemów. Jednocześnie chciałbym tu również podkreślić, że Dyrektor RDLP w Katowicach, Arkadiusz Wojciechowicz w rozmowach telefonicznych z kierownikami jednostek – Nadleśniczymi, zwracał szczególną uwagę na zabezpieczenie prac dla Państwa pracowników, nawet przy niewielkiej sprzedaży surowca drzewnego, co spotkało się z dużą aprobatą.

Starajmy się wspólnie razem pokonać tą trudną dla nas wszystkich sytuację.

Z poważaniem
Hubert Wiśniewski
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki
Leśnej


>>CZYTAJCIE RÓWNIEŻ: O Leśny Funduszu! Dodaj nam animuszu!

>>CZYTAJCIE RÓWNIEŻ: Cichociemni – spadochroniarze Lasów Państwowych

>>CZYTAJCIE RÓWNIEŻ: Ponadzatrudnienie w Lasach Państwowych – tajemnicza liczba zmiażdżona

>>CZYTAJCIE RÓWNIEŻ: Lasy Państwowe- innowacyjna firma przyjazna pracownikom?


Zdjęcie tytułowe: LeaderBridge

Dodaj komentarz