Wilki

Wilki w naszym życiu – europejska ankieta na ich temat z udziałem Polaków.

Wilki w naszym życiu – europejska ankieta na ich temat z udziałem Polaków.

Interesującą ankietę przeprowadziła międzynarodowa firma Savanta ComRes na zlecenie Eurogroup for Animals.

Ankieta dotyczyła postrzegania obecności wilka w życiu społeczeństw sześciu krajów europejskich, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włochy, Polski i Finlandii, była ankietą internetową i odpowiedziało na nią 6.137 osób,  we wszystkich krajach, w wieku powyżej 18 lat, pomiędzy 11 a 17 lutym 2020 r.

Respondenci: we Francji odpowiedziało 1037 osób, w Niemczech 1008, w Hiszpanii 1031, we Włoszech 1007, w Polsce 1049 i w Finlandii 1005 osób.

Savanta ComRes pisze:

„Obecnie, zgodnie z dyrektywą siedliskową UE, wilk jest gatunkiem ściśle chronionym lub chronionym we wszystkich państwach członkowskich UE, a zezwolenia na polowanie można wydawać tylko w wyjątkowych okolicznościach. Jednak ze względu na luki w systemie polowań na wilki, kłusownictwo pozostaje powszechną praktyką w niektórych krajach.  Wydaje się, że ma to miejsce szczególnie w Finlandii, gdzie rząd fiński niedawno zdecydował, że polowanie na wilki będzie zgodne z prawem.”

(Moja uwaga – pisałem na temat Wilki w Finlandii zaledwie przed kilkoma dniami http://www.forest-monitor.com/pl/skandynawia-przyszloroczne-polowania-na-wilki/ i nigdzie nie spotkałem się z informacją o takiej decyzji fińskiego rządu. Jest to nieprawda i być może Savanta ComRes ma na myśli Szwecję, ale z drugiej strony tutejszy rząd nie jest aż na tyle nierozsądny aby wydawać podobne decyzje. Decyzje o planowanym polowaniu na 24 wilki wydają w Szwecji urzędnicy wojewódzcy.)

„Chociaż niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (EUJC) potwierdził ścisłą ochronę wilków w Finlandii na mocy prawa UE, nie jest jasne, czy będzie to skuteczne w powstrzymaniu zabijania niektórych populacji wilków w Finlandii.

Eurogroup for Animals zleciła firmie Savanta ComRes przeprowadzenie sondażu wśród sześciu państw członkowskich UE (Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Polski i Finlandii) w celu lepszego zrozumienia publicznego postrzegania i nastawienia do ochrony wilków w Europie.  Wyniki tych badań będą stanowić wsparcie dla komunikacji Eurogrupy na rzecz zwierząt z decydentami UE w kluczowym momencie, kiedy wilki powoli wracają do zdrowia w kilku krajach europejskich po latach, w których gatunek był na granicy wyginięcia.

-Co najmniej dziewięciu na dziesięciu dorosłych w każdym badanym kraju zgadza się, że wilki mają prawo do istnienia na wolności (97% Włochy, Polska i Hiszpania po 94%, Francja i Niemcy po 92%).  Najmniej w Finlandii, 90%.

-Dorośli Włosi, wraz z dorosłymi Hiszpanami, są również znacznie bardziej skłonni niż dorośli w innych krajach zgodzić się, że wilki powinny podlegać ścisłej ochronie (92% Włochy i 90% Hiszpania).  Polska 84%. Dla porównania mniej niż trzech na pięciu (56%) dorosłych w Finlandii zgadza się z tym stwierdzeniem.

-W badanych krajach osoby dorosłe w wieku 18–34 lat (83%) i 35–54 lat (82%) znacznie częściej niż osoby w wieku 55+ (78%) zgadzają się, że wilki powinny podlegać ścisłej ochronie.

-Ponownie we wszystkich badanych krajach osoby, które przestrzegają diety ze zmniejszonym spożyciem produktów pochodzenia zwierzęcego, znacznie częściej niż ci, którzy jedzą mięso, ryby, nabiał i / lub inne produkty pochodzenia zwierzęcego, twierdzą, że wilki powinny być ściśle chronione (85%  w porównaniu z 80%).

-Dorośli w Finlandii znacznie rzadziej niż dorośli we wszystkich innych badanych krajach zgadzają się, że powrót wilków jest korzystny dla środowiska naturalnego i bioróżnorodności ich kraju (66%) lub że wilki powinny mieć możliwość swobodnego wędrowania bez interwencji człowieka (  47%).  Dla porównania dorośli Hiszpanie najczęściej zgadzają się z obydwoma stwierdzeniami (odpowiednio 88% i 80%). Polska 84% i 77%.

-Dorośli Polacy najczęściej zgadzają się (96%), że wilki należą do naszego środowiska naturalnego, podobnie jak lisy, jelenie czy zające.  Ponad dziewięciu na dziesięciu dorosłych Włochów (94%) i Hiszpanów (92%) również zgadza się z tym stwierdzeniem.  Osoby dorosłe w Niemczech najmniej zgadzają się z tym stwierdzeniem (80%).

-Dziewięciu na dziesięciu (91%) dorosłych Polaków zgadza się, że wilki powinny być zaakceptowane w ich kraju.  Około dziewięciu na dziesięciu dorosłych zgadza się z tym stwierdzeniem we Włoszech (88%), Hiszpanii (87%) i Finlandii (87%).  Dla porównania, spośród badanych krajów, Francja jest najmniej skłonna (78%) zgodzić się z tym stwierdzeniem, a następnie Niemcy (82%).

-Około dwóch na pięciu (39%) dorosłych w badanych krajach zgadza się, że wiedzieliby, jak się zachować, gdyby napotkali wilka. Dorośli w Finlandii wydają się być najlepiej przygotowanymi przed spotkaniem z wilkiem, a ponad czterech na pięciu (85%) zgadza się, że wiedzieliby, jak się zachować w tej sytuacji.  Dla porównania, tylko jeden na pięciu dorosłych Włochów (23%) i Hiszpanów (21%) mówi to samo. Polacy 41%.

-Ponadto około dwóch na pięciu (38%) dorosłych we wszystkich badanych krajach zgadza się, że wilki stanowią zagrożenie dla ludzi. Fińscy dorośli, podobnie jak dorośli Polacy, również najczęściej zgadzają się z tym, że wilki stanowią zagrożenie dla ludzi (po 43%), podczas gdy Francuzi (33%) i Niemcy (32%) są najmniej skłonni się z tym zgodzić.

-Około dziewięciu na dziesięciu (86%) dorosłych zgadza się, że ich rząd krajowy i UE powinny finansować i wyposażyć rolników w narzędzia do ochrony zwierząt hodowlanych przed atakami wilków. Dziewięciu na dziesięciu dorosłych Włochów (90%) i Polaków (91%) zgadza się z tym stwierdzeniem, podczas gdy tylko trzy czwarte (77%) dorosłych Finów mówi to samo.

-Również dorośli Polacy najczęściej zgadzają się, że ludzie powinni znaleźć sposób na współistnienie z wilkami (88%) lub że tylko władze powinny mieć uprawnienia do zezwalania na zabijanie wilków w celu ochrony zwierząt hodowlanych w razie potrzeby (88%). Dla porównania, tylko dwie trzecie (65%) dorosłych Finów zgadza się, że tylko władze powinny mieć uprawnienia do zezwalania na zabijanie wilków w celu ochrony zwierząt gospodarskich, gdy jest to konieczne.

-Dorośli Włosi i Polacy najczęściej zgadzają się (po 92%), że rolnicy i ludzie mieszkający na obszarach wiejskich powinni stosować nieśmiercionośne metody odstraszania wilków. Dla porównania dorośli Finowie najrzadziej zgadzają się z tym stwierdzeniem (68%).

-Około dziewięciu na dziesięciu dorosłych Włochów (85%) i Polaków (87%) zgadza się, że rolnicy i ludzie mieszkający na obszarach wiejskich powinni współistnieć z wilkami i innymi dzikimi zwierzętami, nie szkodząc im, podczas gdy tylko trzech na pięciu (60%) dorosłych Finów twierdzi  to samo.

-We wszystkich badanych krajach mężczyźni znacznie częściej niż kobiety zgadzają się z większością stwierdzeń dotyczących ochrony wilka. Na przykład czterech na pięcioro (80%) mężczyzn zgadza się, że rolnicy i ludzie żyjący na obszarach wiejskich powinni akceptować obecność wilków i innych dzikich zwierząt. Dla porównania, tylko trzy czwarte (74%) kobiet mówi to samo.

-Dorośli w wieku 55+ znacznie częściej niż dorośli w wieku 18-34 lata zgadzają się z większością stwierdzeń. Na przykład, podczas gdy czterech na pięć (79%) osób w wieku 55+ zgadza się, że tylko władze powinny mieć uprawnienia do zezwalania na zabijanie wilków w celu ochrony zwierząt hodowlanych w razie potrzeby, nieco ponad dwie trzecie (68%) osób w wieku 18-34  mówi to samo.

-Dorośli z Finlandii najczęściej twierdzą, że przynajmniej czasami dopuszczalne jest zabijanie wilków z każdego z badanych powodów, podczas gdy dorośli Hiszpanie i Włosi są najmniej zdecydowani. Na przykład trzy czwarte (76%) dorosłych Finów twierdzi, że przynajmniej czasami dopuszczalne jest zabijanie wilków, które zaatakowały zwierzęta gospodarskie, w porównaniu z zaledwie jedną czwartą (24%) Hiszpanów i prawie trzech na dziesięciu (28%) Włochów którzy mówią to samo. Polacy 38%.

-Podobnie, podczas gdy dwie trzecie (66%) dorosłych Finów twierdzi, że przynajmniej czasami dopuszczalne jest zabijanie wilków w celu kontrolowania liczebności populacji, tylko jedna czwarta dorosłych Hiszpanów (26%) i Włochów (25%) mówi to samo. Polacy 37%.

-Z kolei dorośli Hiszpanie i Włosi najczęściej mówią, że zabijanie wilków nigdy / rzadko jest dopuszczalne z większości badanych powodów. Około siedmiu na dziesięciu Włochów i Hiszpanów twierdzi, że zabijanie wilków w celu kontrolowania liczebności populacji (odpowiednio 68% i 69%) lub zabijanie wilków, które zaatakowały zwierzęta gospodarskie (odpowiednio 67% i 71%) jest nigdy / rzadko dopuszczalne. Polacy w obu przypadkach 57%.

-Siedmiu na dziesięciu (69%) dorosłych Hiszpanów twierdzi również, że zabijanie wilków w celu zmniejszenia presji na populacje innych zwierząt znajdujących się niżej w łańcuchu pokarmowym (np. jelenie lub zające) jest rzadkie / nigdy nie do przyjęcia, zbliżając się do 2/3 (64%)  Włochów którzy mówią to samo.  Dla porównania mniej niż trzech na pięciu dorosłych Francuzów i Niemców (odpowiednio 57% i 55%) oraz mniej niż połowa (47%) dorosłych Finów mówi to samo. Polacy 60%.

-We wszystkich badanych krajach mężczyźni częściej niż kobiety twierdzą, że zabijanie wilków jest przynajmniej czasami dopuszczalne z każdego z badanych powodów.

-Około połowa (47%) dorosłych w badanych krajach w wieku 55+ twierdzi, że przynajmniej czasami dopuszczalne jest zabijanie wilków, które zaatakowały zwierzęta gospodarskie, w porównaniu do mniej niż dwóch na pięciu 18-34-latków (35%) oraz osób w wieku 35–54 lat (37%), które mówią to samo.

-Podobnie osoby w wieku 55+ są znacznie bardziej skłonne niż ich młodsi koledzy do twierdzenia, że ​​przynajmniej czasami dopuszczalne jest zabijanie wilków w celu kontrolowania ich populacji (45% 55+ vs. 36% 35-54 i 34% 18  -34).

-Co ciekawe, osoby w wieku 55+ są również znacznie bardziej skłonne niż ich młodsi koledzy w wieku 18-34 do stwierdzenia że zabijanie wilków w celach rekreacyjnych lub na futra powinno być rzadkie lub niedopuszczalne – 96% do 88% i 96% do 88%.

-Ci, którzy przestrzegają diety ze zmniejszonym spożyciem produktów pochodzenia zwierzęcego, twierdzą znacznie częściej niż ci, którzy jedzą mięso, ryby, nabiał i / lub inne produkty pochodzenia zwierzęcego, że zabijanie wilków nigdy / rzadko jest dopuszczalne, aby zmniejszyć presję na populacje  innych zwierząt niżej w łańcuchu pokarmowym np. jelenie lub zające – odpowiednio 63% w porównaniu z 58% ; aby kontrolować wielkość populacji – odpowiednio 62% w porównaniu z 54% ; aby zabijać wilki, które zaatakowały zwierzęta hodowlane – odpowiednio 60%  w porównaniu z 54%.

-Dorośli Polacy (86%), Hiszpanie (85%) i Włosi (85%) znacznie częściej niż dorośli Finowie (79%), Francuzi (76%) i Niemcy (72%) zgadzają się, że wilki są korzystne dla  ekosystemu, w którym żyją.

-Podobnie Polacy (72%), Hiszpanie (73%) i Włosi (70%) również znacznie częściej niż dorośli Finowie (53%), Francuzi (63%) i Niemcy (58%) zgadzają się, że wilki pomagają  poprawić różnorodność genetyczną zwierząt znajdujących się niżej w łańcuchu pokarmowym (np. jeleni lub zajęcy).

-Podczas gdy ponad połowa dorosłych Polaków (55%), Hiszpanów (56%) i Włochów (55%) twierdzi, że wilki na wolności są okazją do turystyki na obszarach wiejskich i naturalnych, mniej niż dwóch na pięciu (37%) Niemców twierdzi  to samo. Z kolei połowa (51%) dorosłych Niemców nie zgadza się z tym stwierdzeniem, podobnie jak Finowie 44%. Polacy 33%.

-Dorośli Polacy (80%) i Hiszpanie (77%) również znacznie częściej niż dorośli ze wszystkich innych badanych krajów zgadzają się, że wilki pomagają kontrolować populacje zwierząt znajdujących się niżej w łańcuchu pokarmowym (np. jelenie lub zające). Najmniej zgadzają się z tym Francuzi i Niemcy, odpowiednio 65% i 67%.

-We wszystkich badanych krajach mężczyźni znacznie częściej niż kobiety zgadzają się z każdym badanym stwierdzeniem.

-Dorośli w wieku 55+ i 35-54 lata w badanych krajach znacznie częściej niż osoby w wieku 18-34 lata zgadzają się z większością stwierdzeń. Jedynym wyjątkiem jest postrzeganie wilków na wolności jako okazji do turystyki na obszarach wiejskich i naturalnych, przy czym połowa (50%) osób w wieku 18-34 lat zgadza się z tym stwierdzeniem, podczas gdy mniej niż połowa (46%) osób w wieku 55+.

Wnioski i zalecenia

Wnioski

-Większość dorosłych w sześciu badanych krajach zgadza się, że wilki mają prawo do istnienia w przyrodzie i opowiada się za ich ścisłą ochroną.  Dotyczy to zwłaszcza dorosłych Włochów, Hiszpanów i Polaków.

-Wydaje się również, że istnieje wysoki poziom świadomości korzyści wilków dla lokalnego ekosystemu, a większość dorosłych jest przeciwna stosowaniu śmiercionośnych metod powstrzymywania wilków i zabijania wilków we wszystkich testowanych scenariuszach.

-Zgodnie z tym dorośli wydają się popierać odgrywanie przez UE większej roli w środkach ochrony wilka i popierają ideę finansowania krajowego i unijnego oraz zapewnienia rolnikom narzędzi do ochrony zwierząt gospodarskich przed atakami wilków.

-Wśród badanych krajów Finlandia wydaje się być wyjątkiem w swoich poglądach, ze znacznie mniejszym poparciem dla każdego testowanego środka ochrony wilka i niższym poziomem sprzeciwu wobec zabijania wilków w większości testowanych scenariuszy.

Zalecenia

-Wykorzystaj wyniki badań, aby wykazać ogólny wysoki poziom poparcia dla ścisłej ochrony wilków i sprzeciwu wobec zabijania wilków w każdych okolicznościach wśród obywateli UE.

-Te badania mogą służyć jako empiryczny dowód na to, że poglądy w większości krajów różnią się od poglądów rolników, którzy odgrywają kluczową rolę w sprzeciwie wobec środków ochrony wilka.  Zalecamy szczególnie skupienie się na przekazywaniu ustaleń, takich jak:

-Ogółem połowa (55%) dorosłych przebadanych wskazuje, że to nigdy / rzadko powinno się akceptować zabijanie wilków które zaatakowały zwierzęta gospodarskie.

-Co najmniej trzy czwarte dorosłych zgadza się, że tylko władze powinny mieć uprawnienia do zezwalania na zabijanie wilków w celu ochrony zwierząt hodowlanych, gdy jest to konieczne (75%), lub że rolnicy i ludzie mieszkający na obszarach wiejskich powinni współistnieć z wilkami i innymi dzikimi zwierzętami bez szkody  je (78%).

-Ponad czterech na pięciu (84%) dorosłych zgadza się, że rolnicy i ludzie mieszkający na obszarach wiejskich powinni stosować metody nieśmiercionośne, aby trzymać wilki z daleka.

-Rozważ ukierunkowaną komunikację z decydentami i zbuduj sojusze z krajowymi lub lokalnymi grupami wsparcia ochrony wilków i / lub dobrostanu zwierząt w Finlandii, aby zachęcić do zmiany publicznego postrzegania ochrony wilków i zabijania wilków.”

To były ustalenia ankiety i słowo adults – dorośli powtarza się często, dlatego używam go również mimo iż na początku był zaznaczony wiek ankietowanych, powyżej 18 lat.

Zalecenia Savanta ComRes wskazują niestety na przeciwnika, rolników żądających ostrzejszego odejścia do wilków. Piszę niestety, bo tworzy się wyraźny rozdział wsi, tej aktywnej rolniczo od mieszkańców miast czy ludzi wsi niezwiązanych z rolnictwem. Jest to wyraźne w całej Skandynawii, nie tylko w Finlandii i tworzy już poważny problem polityczny. Nawiasem mówiąc jak agencja Savanta ComRes może pisać “poglądy w większości krajów różnią się od poglądów rolników, którzy odgrywają kluczową rolę w sprzeciwie wobec środków ochrony wilka” – “that most countries’ views differ from the views of farmers who form the key opposition to wolfs protection measures”? To ci rolnicy nie żyją w tych krajach tylko na innej planecie? Myślę że takie podejście zarówno agencji jak i Eurogroup for Animals zamawiającej ankietę, dyskwalifikuje w niemałym stopniu odpowiedzialne podejście do tematu Wilk w naszym życiu. Bo chyba, przynajmniej jak na razie, wilk nie żyje na ulicach Warszawy czy Brukseli, a właśnie m.in. wśród rolników.  Chociaż, gdyby żył w wielkim mieście, to ankieta wyglądałaby prawdopodobnie inaczej. 

Zdjęcie: pixabay

3 myśli na temat “Wilki w naszym życiu – europejska ankieta na ich temat z udziałem Polaków.

 1. Cześć.
  Ochrona ścisła wilka ok, ale w przypadkach gdy jest go za dużo to nie widzę innej możliwości jak redukcji.
  Z mojego rozeznania w terenie wynika, że nie tylko rolnicy, ale istnieje pewna grupa leśników, która jest za odstrzałem wilka w miejscach gdzie występuję licznie.
  Na północnym wschodzie zdarzają się watahy w liczbie 10 – 12 sztuk – informacje od leśników.
  Sztuki po 60-70 kg.

  Żeby było jasne, to wspaniały regulator zwierzyny płowej, który w ten sposób przyczynia się do ochrony odnowionych powierzchni przed szkodami łowieckimi.
  Są regiony w Polsce, gdzie tego wilka jest za dużo.
  Wystarczy, że mamy problem z łosiem, żubrem i bobrem.

  PYTANIE PODSTAWOWE – KTO ZA TĄ OCHRONE ZAPŁACI 🙂

 2. “PYTANIE PODSTAWOWE – KTO ZA TĄ OCHRONE ZAPŁACI ”
  Według zamiarów projektodawców: przeciwnicy oraz “wdowy i sieroty” 🙂

 3. W kraju nie ma dyskusji na tematy wilka i jego rosnącej populacji, wilk jest jak żona Cezara. Jest wspaniale, wszyscy kochają wilki. Ankieta, którą opisałem, dowodzi poniekąd tego, choć z drugiej strony mówi też że 47% Polaków jest za zabijaniem wilków z badanych powyżej powodów. Czyli z tą miłością nie jest aż tak wspaniale.
  Opisałem szczegółowo tą ankietę bo zdenerwowało mnie podejście pewnych stowarzyszeń do jej wyników, podejście pełne przekonania iż Polacy są przepełnieni szlachetnymi uczuciami do tego zwierzęcia, również ci hodujący np. owce.

Dodaj komentarz