Mniejsze pozyskanie drewna jest kosztowne i oznacza brak rozwiązań dla klimatu.

Mniejsze pozyskanie drewna jest kosztowne i oznacza brak rozwiązań dla klimatu.

Pozostawienie lasu stojącego na pniu ma niewielki wpływ na klimat, ale dla Szwecji miałoby duży wpływ ekonomiczny i pokazują to nowe badania oraz raporty.

Ograniczone pozyskanie drewna jest czasami proponowane jako sposób na zmniejszenie wpływu na klimat. Rozumowanie opiera się na fakcie, że gdyby zaprzestano pozyskiwania drewna, ilość węgla związanego w lesie wzrosłaby, a tym samym zmniejszyłby się jego negatywny wpływ na klimat.

Według nowego artykułu w czasopiśmie Science miałoby to ograniczony pozytywny wpływ na klimat. Nawet gdyby wszystka gospodarka leśna na świecie ustała całkowicie, magazynowanie dwutlenku węgla w lasach zwiększyłoby się tylko o około 15%, czyli równowartość czteroletniej emisji dwutlenku węgla przy obecnym poziomie emisji.

Głównym powodem jest fakt, że gdy las nie jest zarządzany, zwiększają się zamiast tego naturalne wypady, na przykład w wyniku pożarów, huraganów i ataków organizmów szkodliwych. Ponadto tempo przyrostu lasu maleje wraz z wiekiem.

Artykuł w Science napisali m.in. naukowcy ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC) oraz Instytutu Nauk o Atmosferze i Klimatu w Zurychu i ich wniosek jest, że zmiana gospodarki leśnej nie jest alternatywą dla redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. [2]

Kilka dni temu pojawił się również raport, z którego wynika, że ​​ograniczenie wyrębu byłoby kosztowne dla Szwecji, nie przynosząc żadnych korzyści klimatycznych. Raport został opracowany przez firmę konsultingową Macklean na zlecenie LRF Skogsägarna i zawiera obliczenia skutków ekonomicznych zmniejszenia wielkości cięć w Szwecji. [3]

Tłem jest wiele propozycji z ostatnich lat, które prowadzą lub mogą prowadzić do ograniczenia cięć. Dotyczy to propozycji podejmowanych na poziomie decyzji politycznych, ale także stosowania istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych w formie orzeczeń sądowych itp.
Mają one duży wpływ na sposób, w jaki przedsiębiorstwa sektora leśnego mogą prowadzić swoją działalność, a co za tym idzie, na konsekwencje dla konsumentów, klientów, pracowników i innych podmiotów.

-Brakuje analiz wpływu tych przepisów i propozycji nie tylko dla nas, właścicieli lasów, którym nie wolno korzystać ze swego lasu, ale także dla ogółu społeczeństwa, mówi Magnus Kindbom, dyrektor ds. leśnictwa w LRF Skogsägarna.

LRF (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Federation_of_Swedish_Farmers) zlecił zatem firmie Macklean zbadanie konsekwencji ograniczenia użytkowanie lasów w Szwecji w różnym procentowym stopniu.
W raporcie „Objętość pozyskiwania drewna w szwedzkich lasach – jaki wpływ ma ono na konsumpcję, zatrudnienie i klimat” konwencje te są opisane wraz z przykładami.

– Jeśli ustawa o odtwarzaniu przyrody, nad którą pracuje UE, stanie się rzeczywistością, oznaczałoby to, że 15% wszystkich gruntów rolnych i leśnych nie będzie mogło być użytkowanych tak jak dotychczas. Ważne jest, aby politycy przed podjęciem decyzji przeprowadzili teraz odpowiednie analizy połączonych konsekwencji różnych propozycji, które mają wpływ na leśnictwo, mówi Magnus Kindbom.

Raport opracowany przez Macklean mówi w skrócie:

-Zmniejszenie pozyskania drewna o 10% oznacza, że:

158.500 willi nie ma ogrzewania. Bez pracy pozostaje 11,5 tys. osób. Zmniejszone dochody podatkowe odpowiadają płacom 4.629 pielęgniarek.

-Zmniejszenie pozyskania o 20% oznacza, że:

317.000 willi nie ma ogrzewania.
Bez pracy pozostaje 23 tys. osób.
Zmniejszone dochody podatkowe odpowiadają płacom 14.374 pielęgniarek.

-Zmniejszenie pozyskania o 30% oznacza, że:

475.400 willi nie ma ogrzewania.
34.500 osób jest bez pracy
Zmniejszone dochody podatkowe odpowiadają płacom 18.352 pielęgniarkom

Nawet przy pozyskaniu drewna niższym tylko o 10% niż obecnie, produkcja tarcicy zmniejszyłaby się o 1,59 mln m3 a elektrociepłownie straciłyby biopaliwo odpowiadające 2,6 MWh.
Przy 30% zmniejszeniu wielkości cięć, produkcja z tartaków zmniejszyłaby się o drewno potrzebne do budowy 238.000 drewnianych domów a jednocześnie produkcja papieru toaletowego szwedzkiego przemysłu celulozowego zmniejszyłaby się o równowartość całorocznej konsumpcji Europy.

W przypadku 30% zmniejszenia wielkości pozyskiwania drewna, dochody podatkowe państwa zmniejszyłyby się o 8,85 mld SEK rocznie, a dochody z eksportu zmniejszyłyby się o 43,5 mld SEK.

Według raportu zmniejszone cięcia nie miałyby również żadnego pozytywnego wpływu na klimat, ponieważ zwiększonemu składowaniu w lesie przeciwdziałałby fakt, że byłoby mniej produktów leśnych, którymi można by zastąpić produkty kopalne.

Tutaj Macklean opiera się na innym raporcie o tytule: „Zrównoważona gospodarka lasami borealnymi – wyzwania i możliwości łagodzenia zmian klimatycznych”, który został opracowany przez IBFRA, organizację zrzeszającą leśne instytucje badawcze w strefie borealnej. W pracach uczestniczyło 25 naukowców z sześciu krajów oraz z instytutu badawczego IIASA w Wiedniu. Analiza opierała się na danych, które zainteresowane kraje zgłosiły organowi klimatycznemu ONZ, UNFCCC, w latach 1990-2017. [4]

Raport Maclean nie odnosi się do wpływu na różnorodność biologiczną na różnych poziomach pozyskiwania. Ale ostatnia ocena wykazała, po raz piąty z rzędu, że Szwecja nie osiąga swoich celów środowiskowych dla lasów.

Aby temu przeciwdziałać, Szwedzka Agencja Leśna, Skogsstyrelsen, proponuje:

-Opracowanie cyfrowej bazy wiedzy geograficznej na temat przyrodniczych i kulturowych walorów środowiskowych lasu.
-Więcej środków na formalną ochronę i zarządzanie ochroną przyrody na obszarach formalnie chronionych.
-Rząd powinien wyjaśnić obecne sprzeczne sygnały polityczne o tym, jak należy zagospodarować lasy o wysokich walorach przyrodniczych.
-Pakiet działań na rzecz leśnictwa bezzrębowego takich jak dotacje stymulacyjne dla właścicieli lasów, więcej cięć bezzrębowych w szwedzkich lasach państwowych i stworzenie celów rozwojowych leśnictwa bezzrębowego.
-Opracowanie nowego modelu biznesowego, który sprawi, że zachowanie i rozwój różnorodności biologicznej stanie się ekonomicznie opłacalne.
-Systematyczny monitoring różnorodności biologicznej w całym krajobrazie. [5]

Źródła: https://www.atl.nu/dyrt-att-avverka-mindre-och-ingen-losning-for-klimatet

https://www.science.org/doi/10.1126/science.add5878 [2]

https://www.lrf.se/media/znipba3h/221212-rapport-avverkningsvolymer-i-den-svenska-skogen-hur-påverkas-konsumenter-sysselsättning-och-klimat.pptx [3]

https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/17778/1/rapport-2021-11-sustainable-boreal-forest-management-challenges-and-opportunities-for-climate-change-mitigation-002.pdf [4]

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/rapporter/rapporter-20222021202020192018/rapport-2022-12-levande-skogar—fordjupad-utvardering-2023.pdf [5]

Zdjęcie: Ulf Aronsson (Na zdjęciu rezerwat przyrody w środkowej Szwecji, gdzie las został pozostawiony do swobodnego rozwoju, zaatakowany przez kornika drukarza, a następnie połamany przez wiatr.

Dodaj komentarz