Trzech panów w łódce (nie licząc rzecznika).

Trzech panów w łódce (nie licząc rzecznika).

Komizm ich wypowiedzi polega na śmiertelnie poważnym traktowaniu tematu zagrożeń, które przynosi organizacji Lasy Państwowe, utożsamianej przez tych panów z lasami Polski, opinia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności ENVI, przy Parlamencie Europejskim.

Pisze o tym
https://www.firmylesne.pl/lista/lasy-panstwowe/pokaz/czy_ue_zabierze_nam_lasy,5365
oraz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=616711480460065&id=100063636547777

Treść opinii, ta wywołująca odpowiedzialne i pełne powagi wystąpienie trzech panów, nie licząc rzecznika, brzmi:

„4. Highlights, further, that Article 4 paragraph 2 letter (d) should add “forestry”, and letter (e) should add “biodiversity, ‘restoration and protection of ecosystems, in particular those with the most potential to capture and store carbon’ and climate neutrality and adaptation” amongst the areas subject to shared competence;”

co tłumacząc brzmi:

„4. Podkreśla ponadto, że w art. 4 ust. 2 lit. (d) należy dodać „leśnictwo”, a w lit. (e) należy dodać „różnorodność biologiczną, „odbudowę i ochronę ekosystemów, w szczególności tych o największej neutralności klimatycznej i przystosowania do zmiany klimatu” wśród obszarów podlegających kompetencjom dzielonym;

A całość mamy w:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-AL-737338_EN.html

Polska sieć z licznymi tytułami prasy polskiej podziela oburzenie trzech panów, nie licząc rzecznika – oznacza to koniec lasów/Lasów/organizacji Lasy Państwowe.
Oraz zamach na niepodległość kraju ze strony UE i Brukseli.

Ja rozumiem, że trzech panów w łódce, nie licząc rzecznika, przygotowuje się już do podróży wyborczej i dopiero teraz nadaje rozgłos kilkumiesięcznej już rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2022 r. w sprawie nowej strategii leśnej „UE 2030 – zrównoważona gospodarka leśna w Europie”.

Nowa strategia leśna: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0572

Rezolucja Parlamentu Europejskiego:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0310_PL.html

Opinia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności ENVI, przy Parlamencie Europejskim: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0225_PL.html

Właśnie z nowej strategii leśnej UE 2030 z lipca 2021 r. oraz z rezolucji Parlamentu Europejskiego z września 2022 roku, wypływa opinia komisji ENVI, kwestionowana przez trzech panów w łódce, nie licząc rzecznika.

Załączam, dla zrównoważenia nastrojów, wypowiedź komisji szwedzkiego Riksdagu na podobny temat:

„Komisja Riksdag (dalej komisja, TC) dokonała przeglądu komunikatu w sprawie nowej strategii leśnej UE na rok 2030 i sugeruje, aby Riksdag dołączył to oświadczenie do dokumentów. Komisja z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez KE (Komisję Europejską) nowej strategii leśnej UE. Potrzebne są ramy strategiczne, które z poszanowaniem krajowych kompetencji państw członkowskich w sprawach leśnych mają na celu poprawę koordynacji na poziomie UE.

Zdaniem komisji bardzo niepokojące jest jednak to, że niektóre inicjatywy w strategii idą w kierunku, który wiąże się ze zwiększeniem szczegółowej regulacji, zwiększeniem centralizacji i zwiększeniem elementów ponadnarodowych, co jest sprzeczne z samostanowieniem narodowym.

W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie ma mowy o wspólnej polityce leśnej.

Komisja podziela opinię KE że lasy odgrywają kluczową rolę w działaniach na rzecz klimatu i że zasoby leśne muszą być efektywnie wykorzystywane. Komisja z zadowoleniem przyjmuje w nowej strategii leśnej podkreślenie zwiększonego budownictwa drewnianego i zgadza się również z KE że należy zająć się wyzwaniami związanymi z utratą różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych.
Ponadto komisja uważa, że ​​KE nie powinna próbować kontrolować różnych metod produkcji leśnej. Należy promować różnorodność metod stosowania w oparciu o różne warunki panujące w państwach członkowskich.

Komisja nie podziela oceny KE, że w państwach członkowskich UE brakuje planowania strategicznego wokół lasów. Komisja kwestionuje również, że UE powinna zbudować kompleksową strukturę gromadzenia danych, gdy zamiast tego można wykorzystać istniejące struktury. Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, że KE podkreśla znaczenie badań i innowacji w strategii. Zdaniem komisji ważne są solidne badania w dziedzinie leśnictwa.”
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/utlatande/kommissionens-meddelande-om-en-ny_H901MJU8/html

Szwedzkie uwagi Komisji w Riksdag jak i późniejsze wypowiedzi szwedzkich polityków, wskazują na zdecydowane NIE w stosunku do propozycji włączenia Forestry do art. 4 paragraf 2 we wniosku Parlamentu Europejskiego dotyczącego zmiany traktatów (2022/2051(INL).
Z wcześniejszych wypowiedzi wynika, że podobne stanowisko zajmie Finlandia, Austria, Rumunia, Łotwa i Estonia.

Trzech panów w łódce, nie licząc rzecznika, niespecjalnie przygotowało się do płynięcia po burzliwych wodach skomplikowanej tematyki europejskich lasów.
W nowej strategii leśnej EU 2030 mamy wiele interesujących tematów, przydatnych również organizacji Lasy Państwowe i wystarczy po prostu zapoznać się z nią.

Nowa strategia leśna UE nie zagraża egzystencji Lasów Państwowych czy lasów w Polsce, a kontrowersyjne tematy na pewno zostaną zdefiniowane kompromisowo.

Natomiast zagraża egzystencji zawodowej (a przynajmniej powinna) trzech panów w łódce, wliczając rzecznika, co w perspektywie Unii Europejskiej 2030 powinno przynieść korzyść organizacji Lasy Państwowe, a na pewno lasom w Polsce.

Zdjęcie: Europeiska Komissionen

3 myśli na temat “Trzech panów w łódce (nie licząc rzecznika).

  1. Dziękuję za uzupełnienie polskim tekstem. Poszukiwanie podobnych źródeł jest dosyć uciążliwe i niełatwe do znalezienia dla amatorów tematu a w tym przypadku chodzi przecież o bardzo ważną dla gospodarki leśnej opinię.

Dodaj komentarz