Dyskusje

Dyskusje na temat biomasy  leśnej – od Sasa do Lasa. Zdanie gospodarki i przemysłu leśnego.

Dyskusje na temat biomasy  leśnej – od Sasa do Lasa. Zdanie gospodarki i przemysłu leśnego.

Niedawna i trwająca cały czas polska dyskusja na temat drewna energetycznego miała odpowiednik w dyskusji szwedzkiej na łamach czasopisma Svenska Dagbladet na podobny temat, dotyczący spalania biomasy leśnej.

Artykuł w Svenska Dagbladet, 15.06.2020

Patrz na całość a nie tylko na wycięte drzewa.

Las rośnie w ciągu wielu lat, zanim zostanie wycięty, dlatego należy jego wzrost uwzględnić w całościowej analizie, a nie koncentrować się na ograniczonym obszarze na którym stały wycięte drzewa.

Naukowcy którzy opublikowali artykuł, opisany w Dyskusje na temat biomasy leśnej – od Sasa do Lasa. Zdanie ekologów. uważają że spalanie biomasy leśnej można porównać do spalania paliw pochodzących z przeróbki ropy naftowej i węgla kamiennego oraz brunatnego.

Odrzucają oni w ten sposób paryski traktat klimatyczny, raporty IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change), klimatyczne akty prawne Unii Europejskiej oraz zobowiązania Szwecji. Wszystkie dążą do stworzenia społeczeństwa neutralnego klimatycznie i wszystkie wskazują na ważną rolę lasu, zarówno jako magazyn węgla jak i jego możliwości zastąpienia surowców kopalnianych przez surowce odnawialne.

Innymi słowy gospodarka leśna i bioekonomia cyrkularna są ważnymi częściami koniecznych rozwiązań klimatycznych. Dlaczego więc autorzy omawianego artykułu mają zupełnie odmienne zdanie i uważają że biomasa leśna jest równie złym rozwiązaniem co węgiel i ropa?

Faktem jest że żaden z podpisanych pod tym artykułem naukowców nie opublikował prac dotyczących klimatycznego znaczenia lasu czy gospodarki leśnej, co łatwo sprawdzić w Google Scholar. To może tłumaczyć ich końcowy, trywialny wniosek iż zmniejszone w krótszym okresie czasu pozyskanie drewna wiąże więcej CO2 oraz że ignorują oni szkody klimatyczne które powstaną w wyniku zwiększonej produkcji i konsumpcji surowców kopalnianych. Nie widzą oni w ten sposób powstania negatywnych efektów dla ludzi, społeczeństwa i rozwoju zrównoważonego.

Pomysł podatku karnego na biomasę leśną jest absurdalny, zwłaszcza jeżeli pomyślimy o globalnych efektach dzisiejszego, niskiego podatku dotyczącego wydzielania CO2 ze spalania surowców kopalnianych.

Całość artykułu nie staje się lepsza kiedy błędnie bierze się jako przykład badacza amerykańskiego i przedstawia się go jako czołowego dla IPCC a następnie uwzględnia się jego prace naukowe o bioenergii, które nie maja związku z analizami IPCC.

Ma być to przykład na zgodność w środowisku naukowym, zgodność potwierdzoną listem 800 naukowców do Parlamentu UE. Naturalnie nie odzwierciedla to zgodności naukowej w tym temacie.

List do Parlamentu jest ciekawy ponieważ większość autorów cytowanego artykułu go podpisała. W wstępie do listu wszyscy zgadzają się z faktem iż bioenergia pochodząca z lasu jak produkt resztkowy z lasu i z przemysłu drzewno-papierniczego jest pożyteczna („beneficial”) ponieważ zastąpione są paliwa z surowców kopalnianych i zmniejsza się ujemny wpływ na klimat.

Autorzy artykułu Dyskusje na temat biomasy leśnej – od Sasa do Lasa. Zdanie ekologów. podpisali się więc pod tym i w tym przypadku jesteśmy zgodni ponieważ bioenergia jest właśnie w ten sposób produkowana w Szwecji, z integralnych produktów ubocznych gospodarki leśnej i przemysłu drzewno-papierniczego (leśnego).

Jesteśmy zgodni również w tym że niewłaściwa jest rozrzutność i marnowanie biomasy w starych elektrowniach opartych na węglu z niskim stopniem skuteczności uzyskania właściwego poziomu energii oraz zgodni z tym iż obywatele, płatnicy podatkowi, nie powinni subwencjonować takiej działalności.

Nie zgadzamy się z twierdzeniami autorów omawianego artykułu, z których wynika,  według nich, iż wydzielanie CO2 powstałe poprzez wycięcie poszczególnych drzewostanów jest decydujące dla obliczeń dotyczących efektów klimatycznych a następnie iż gospodarka leśna nie ma czasu na czekanie 50-100 lat a więc powinna już dzisiaj zacząć pozyskiwać mniej surowca.

Las rośnie w ciągu wielu lat, zanim się go wytnie i w analizie jego korzyści klimatycznych trzeba brać pod uwagę cały jego wpływ a nie tylko uwzględniać miejsca gdzie się go wycięło. Trzeba pamiętać że popyt na drewno prowadzi do gospodarki leśnej dążącej do wyższego przyrostu, mniejszych pożarów i mniejszych szkód od szkodników.

Wtedy staje się oczywiste że zapas węgla w lesie jako całość ciągle rośnie  a równocześnie otrzymujemy korzyści klimatyczne w postaci surowca odnawialnego, w tym dającego nam bioenergię, zastępującą węgiel i ropę naftową.

Gospodarka leśna jest gospodarką zobowiązań długoplanowych ze strony społeczeństwa, właścicieli lasów i przemysłu. Dostarcza ona wielu klimatycznych pożytków, rosnących w miarę rozwoju ekonomicznego i gospodarki biocyrkularnej.

Dlatego, ponieważ musimy się spieszyć, rola gospodarki leśnej jako części rozwiązań klimatycznych powinna być wzmacniana a nie drążona ideologicznie zbudowanymi argumentami, malowanymi farbami wiedzy naukowej .

Peter Holmgren, skog dr (dr. nauk leśnych -TC), wcześniej klimatchef przy Food and Agriculture Organization (FAO), director general Center for International Forestry Research (CIFOR), członek Królewskiej Akademii Leśno-Rolnej

Jonas Jacobsson, skog dr, wcześniej szef Assi Domän (poprzednik Sveaskog -TC), członek Królewskiej Akademii Leśno-Rolnej

Tomas Thuresson, skog dr, vd (dyrektor operacyjny-TC ) Brevens Bruk AB, wcześniej global konsult w Pöyry i szef Skogsstyrelsen, członek Królewskiej Akademii Leśno-Rolnej

Göran Örlander, skog dr, docent i professor nauk leśnych, szef do spraw gospodarki leśnej  Södra, członek Królewskiej Akademii Leśno-Rolnej

Źródła:

https://www.svd.se/se-helheten–inte-bara-de-avverkade-traden

https://empowerplants.files.wordpress.com/2018/01/scientist-letter-on-eu-forest-biomass-796-signatories-as-of-january-16-2018.pdf

Czytaj również: Dyskusje na tematy biomasy leśnej – od Sasa do Lasa. Zdanie naukowców leśnych.

Zdjęcie: skogen

Dodaj komentarz