Prywatnie

Prywatnie czy służbowo?

Prywatnie czy służbowo?

Dyskusja wywołana poniższym video https://www.facebook.com/dzikiekarpaty/videos/798025057196455/ przypomniała mi od razu inną, tym razem szwedzką o której pisaliśmy na Monitorze Leśnym w roku 2017 w https://www.forest-monitor.com/pl/prywatne-zainteresowania-urzednika-administracji-panstwowej/

Urzędnik szwedzkiej administracji państwowej, w tym przypadku Länsstyrelsen (Urząd Wojewódzki) Dalarna (to województwo z Biegiem Wazów), Sebastian Kirppu jest znanym szwedzkim przyrodnikiem.

Pozwolę sobie zacytować zdanie z tekstu Monitora Leśnego które nasunęło mi porównania z sytuacją rozgrywającą się na parkingu w Stuposianach.
„Skargi na niego wypływają z niewiary właścicieli lasu że potrafi on oddzielić swoją zawodową rolę urzędnika leśnego od ochotniczej roli aktywisty ekologicznego.”

Czym zaowocowały skargi na Sebastiana Kirppu?
Dopóki były to skargi prywatnych właścicieli lasu, było wszystko w porządku, ale jesienią 2017 Sebastian Kirppu ujawnił iż na terenie inwentaryzowanego wcześniej przez niego lasu Ore Skogrike, lasu posiadanego przez szwedzkie lasy państwowe Sveaskog i w którym cięcia rozpoczęły się w roku 2017, żyje 40 gatunków roślin chronionych.

Zgodnie z prawem oraz certyfikatem FSC cięcia nie powinny być przeprowadzone, ale były.
Pisaliśmy o tym w http://www.forest-monitor.com/pl/zabawy-szwedzkich-lasow-panstwowych-sveaskog-z-ochrona-szwedzkich-lasow-pierwotnych/

Ta głośna afera, podważająca dobre imię gospodarki leśnej Sveaskog wśród odbiorców zagranicznych tej firmy zaowocowała decyzją Landshövding (wojewoda) Pani Ylva Thörn o zakazie inwentaryzacji roślin i zwierząt przez Sebastiana Kirppu w jego czasie wolnym od pracy.
https://amp.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/lansstyrelsen-forbjuder-sebastian-kirppu-att-leta-hotade-arter-pa-sin-fritid

Pani Ylva Thörn umotywowała to ładnym określeniem: „ Dodatkowe czynności i zajęcia Sebastiana Kirppu stwarzają duże ryzyko wywołania braku zaufania dla niego jako urzędnika oraz dla innych pracowników urzędu państwowego.”

Pani wojewoda najwyraźniej jednak nie oparła się w swojej decyzji na obowiązującym prawie bo związek zawodowy ST do którego zwrócił się Sebastian Kirppu, zaskarżył jej decyzję do Sądu Pracy i wygrał.

Ale z zastrzeżeniem że inwentaryzacje roślin i zwierząt może on przeprowadzać tylko poza granicami województwa (län) Dalarna.

I na tej decyzji sądowej, przyjętej w listopadzie 2018 przez obie strony, zakończyła się, przynajmniej chwilowo, szwedzka dyskusja o łączeniu pracy zawodowej z działalnością poza godzinami pracy w organizacji ochrony przyrody.

Czy może mieć ona odniesienie do podobnej, tym razem w stosunku do urzędnika polskiego, urzędnika jednak niepaństwowego ale tylko pracownika organizacji Lasy Państwowe?

Niemniej jednak, na mocy Ustawy o lasach z roku 1991 jest to pracownik Służby Leśnej któremu podczas wykonywania czynności służbowych przysługuje ochrona prawna, przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Czy czynności śledcze pracownika Służby Leśnej, bo tak można opisać jego inwentaryzację samochodów i ludzi na parkingu w Stuposianach nie stwarzają dużego ryzyka wywołania braku zaufania dla niego jako funkcjonariusza publicznego oraz dla innych pracowników Służby Leśnej?

Nie wiem ale zawsze można postawić takie pytanie jego przełożonemu, Pani Dyrektor RDLP w Krośnie.

Dodaj komentarz