Las Polski zaprasza do dyskusji.

Las Polski zaprasza do dyskusji.

Las Polski zaprasza do dyskusji.

Panowie Kazimierz Rykowski i Janusz Zaleski sformułowali w Lesie Polskim nr. 6/2018 oraz w artykule zatytułowanym „ Polityka leśna czyli krajobraz w trakcie bitwy II” interesujące pytania zapraszające do dyskusji na łamach czasopisma Las Polski.

Oto one:

– Jak polityka leśna i narzędzia, którymi dysponuje, lub które może stworzyć w postaci regulacji prawnych, powinna wzmocnić elastyczność lasów i ich zdolności przystosowawcze do zmian klimatycznych oraz przyczynić się do integracji polityki państwa, a także strategii i planowania gospodarczego ze stanem klimatu? „Historyczny kataklizm” z sierpnia 2017 r. stał się bardziej okazją do wykazywania sprawności działania LP i braku dla tej organizacji alternatywy niż szansą na nową politykę zagospodarowania „klęsk żywiołowych” i poszukiwaniem sposobów adaptacji lasów i gospodarki leśnej do zjawisk, które są nie do uniknięcia w przyszłości.

– Jak lasy i gospodarka leśna powinny uczestniczyć w polityce energetycznej państwa i zwiększać udział źródeł odnawialnych w miksie energetycznym? Sztandarowy program Leśnych Gospodarstw Węglowych wg zarządzenia nr 2 z 2017 r. jest z perspektywy podstaw naukowych i potencjalnych możliwości gospodarki leśnej w ochronie klimatu nieporozumieniem. Nieśmiałym krokiem w dobrym kierunku staje się natomiast zaangażowanie LP w budownictwo drewniane i promocja drewna.

– Jak lasy i gospodarka leśna mogą wzmocnić ochronę i odnawianie zasobów wodnych i przywracać lub zachować właściwe relacje/stosunki hydrologiczne w ekosystemach i ograniczać degradację naturalnych habitatów oraz redukować straty różnorodności biologicznej? Osiągnięcia małej retencji w lasach są efektem programów uruchomionych 20 lat temu, które zainicjowały tzw. ekologizację gospodarki leśnej. Perspektywa zmian klimatycznych nakazuje zintegrowanie planów małej i dużej retencji z udziałem lasów i gospodarki wodnej na poziomie zlewni i krajobrazu.

– Jak zagospodarowanie lasów może przyczyniać się, wzmacniać lub podtrzymywać przeorganizowywanie całej gospodarki w kierunku „zielonej ekonomii” i szerzej – bioekonomi kraju? W praktyce powinno się to sprowadzić do wspólnej polityki gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego, tzn. całego sektora leśno-drzewnego i ochrony przyrody w lasach, bardziej efektywnego wykorzystania specjalnie produkowanej biomasy drzewnej bez uszczerbku dla ekosystemów leśnych, a szerzej – do poszukiwania sposobów na oddzielenie/odizolowanie wzrostu gospodarczego od degradacji środowiska.

– W jaki sposób polityka leśna powinna podnieść rangę lasów w zagospodarowaniu przestrzennym kraju, a rolę leśnictwa w gospodarce narodowej? Wszystkie dotychczasowe programy rozwoju poprzedniej i obecnej władzy nie doceniają, bagatelizują i w niedopuszczalny sposób marginalizują znaczenie 1/3 kraju pokrytej lasami. Wszystkie wysiłki polityczne skupiono na obronie „wyższości leśnictwa nad ochroną przyrody” w Puszczy Białowieskiej.

– Jak gospodarka leśna, zarówno państwowa, jak i prywatna, powinna zaspokajać rosnące potrzeby przemysłu drzewnego i nie hamować jego rozwoju limitami sprzedaży drewna, nie marginalizując przy tym zadań środowiskowych, ochrony przyrody, krajobrazu, zasobów wodnych i miejsc rekreacji? Polska ciągle czeka na zintegrowanie gospodarki leśnej i zadrzewień (drzewa poza lasami) z zagospodarowaniem przestrzennym kraju.

– Jak polityka leśna powinna wpływać na obszary odległe od miejsc występowania lasów, zwłaszcza takich jak tereny aglomeracji miejskich i przemysłowych, oraz jak kształtować warunki życia społeczeństw nie tylko lokalnych? Czy zadania związane z zalesieniami i zadrzewieniami nie powinny być w kręgu zainteresowania (…i od- powiedzialności) leśnictwa państwowego, tak ażeby w świadomości społecznej nie pozostała jedynie akcja oddrzewiania kraju w postaci regulacji „lex Szyszko”…

– Jak zapewnić realizację polityki leśnej państwa przez Lasy Państwowe? Jaka forma organizacyjna i sposób zarządzania oraz zapewnienia społecznego nadzoru nad Lasami Państwowymi byłyby najskuteczniejsze?

– Jaka powinna być rola nauk leśnych/nauki w kształtowaniu kierunków rozwoju leśnictwa i Lasów Państwowych oraz w rozwiązywaniu bieżących problemów gospodarki leśnej?

– W jaki sposób kreować cele i zadania leśnictwa, by zapewnić równowagę między ustawowo zapisanymi funkcjami lasu? Jaką politykę i gospodarkę powinny prowadzić Lasy Państwowe na terenach szczególnie wrażliwych lub przyrodniczo cennych i objętych ochroną przyrody?

– Jak mają się powyższe zadania do priorytetów przyjętych od dwóch lat przez DGLP w postaci m.in. „powszechnej, całościowej inwentaryzacji różnorodności biologicznej” oraz kompletowania „dziedzictwa kulturowego Puszczy Białowieskiej”, wartościowania nieruchomości leśnych, monitorowania legalności wprowadzania do obrotu drewna, termomodernizacji budynków PGL LP czy tworzenia i promocji sklepów z dziczyzną (sztandarowy projekt LGW i organizacji Składnic Energetycznych będzie przedmiotem poszerzonej analizy)?

Autorzy artykułu i pytań byli przez długie latach decydentami w polskiej polityce leśnej oraz w organizacji Lasy Państwowe.

Pytania które stawiają wskazują na ich przejście na pozycje dysydentów.

Na jak odważne przejście i czy przejście rzeczywiste, pokaże dyskusja.


Zdjęcie: Las Polski

6 myśli na temat “Las Polski zaprasza do dyskusji.

 1. Same czasopismo LAS POLSKI na pewno jest gotowe na udostępnienie swoich łam na dyskusję.
  Problem w tematach do dyskusji.
  Propaguję ideę LASU EKOLOGICZNEGO i jak na razie to od 23 lat odbijam się od ściany wzniesionej przez leśników o różnych poglądach politycznych. Dzięki gościnności Lasu Polskiego dochodziło do publikacji moich artykułów co jakiś czas na ten temat, ale leśnicy do dziś udają , że nie czytali. Zadbałem tez o kontakt telefoniczny i pisemny przez te lata z LP ale jak na razie nic z tego nie wyszło. Obecnie też czekam na odpowiedź na moje pismo w tym temacie skierowanym do Ministerstwa Środowiska.
  Dyskusja jak wpływa kolor skarpet leśnika i częstotliwość ich prania na …coś … i że my to zrobimy lepiej, to zwykła strata czasu.

 2. Sorry, jakoś przeoczyłem 2 ostatnie lata. Minie więc w tym roku 25 lat , czyli 1\4 wieku starań na rzecz LASU EKOLOGICZNEGO, a właściwie na uzyskanie zgody na założenie pierwszych powierzchni próbnych z takim lasem na terenie LP.

  1. Nie mogę zrozumieć dlaczego ta koncepcja, która wydaje się być obiecująca, została już na starcie zablokowana.

 3. Oficjalnie i wprost nigdy się tego nie dowiedziałem.
  Najlepiej jakby dziennikarze zadali te pytanie Ministrowi Środowiska lub Dyrektorowi Generalnemu LP. Poprzedników mogą sobie odpuścić z przyczyn praktycznych. Oczywiście jeśli znajdą się tacy dziennikarze do zadania takiego pytania, ponieważ ich pracodawcy też muszą się na to zgodzić.

 4. Las ekologiczny to taki, w którym przyśpiesza się sztucznie procesy na jakie w naturze trzeba czekać ok 500lat.
  Teoretycznie LESNICY i EKOLODZY powinni być zachwyceni taką możliwością, ponieważ zrealizują się ich dążenia.
  W praktyce może być jednak inaczej. Dla ekologów, to raczej wyznaczy koniec ich działalności na tym polu, ponieważ ekologi nie trzeba będzie więcej bronić(bezrobocie). Dla leśników teoretycznie nobilitacja, ponieważ będą mogli wykorzystywać swoje umiejętności według zapotrzebowania jakie społeczeństwo(państwo) im wyznaczy.
  Nie wolno zapominać, że poza ekologią potrzebne są też DESKI (drewno). Promowanie ekologii i jednoczesne ograbianie innych krajów czy kontynentów z ich naturalnych zasobów, to też fałsz “kwadratowy”.
  No ale jeśli leśnicy przyjmą teorię LASU EKOLOGICZNEGO, to równocześnie muszą jakoś się ustosunkować do lasów gospodarczych, które dotychczas traktowali jako w pełni ekologiczne.
  Podejrzewam więc, że LAS EKOLOGICZNY, działa jak zły sen na obie strony 🙁

Dodaj komentarz