RDLP w Łodzi

Czy RDLP w Łodzi straci certyfikat FSC?

Czy RDLP w Łodzi straci certyfikat FSC już wkrótce? W tym wpisie chciałbym po krótce opowiedzieć Wam jak możemy łatwo sprawdzić na ile zrównoważona jest trwała, zrównoważona i wielofunkcyjna (TZW) gospodarka leśna w wykonaniu Lasów Państwowych. Jako przykładu użyję Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Łodzi i w prosty sposób wskażę jak na terenie tej dyrekcji na przykład stosuje się zabronione i wysoko niebezpieczne środki chemiczne w gospodarce leśnej czy choćby jak to, że nie zawsze gospodarka leśna na terenie tej dyrekcji obejmuje podejście zapobiegawcze w celu utrzymania charakterystycznych wartości ochronnych lasów. Serdecznie zapraszam! 


Na ile zrównoważona jest TZW gospodarka leśna Lasów Państwowych? Czy RDLP w Łodzi straci certyfikat FSC?

Prawda vs. Propaganda

Na początku musimy sobie zadać pytanie w jaki sposób możemy zweryfikować, że trwała, zrównoważona i wielofunkcyjna (TZW) gospodarka leśna w wykonaniu Lasów Państwowych jest naprawdę TZW? Oczywiście potrzebujemy względnie obiektywne źródło informacji, bo przecież w propagandę CILP i Lasów Państwowych chyba już nikt zdrowo myślący w tych czasach nie wierzy (podobnie jak z TVP).

>>Odcinek 4. Propaganda w Lasach Państwowych – karty na stół.

Kto może być takim źródłem w polskim leśnictwie? Instytut Badawczy Leśnictwa fundowany w ponad 70% z pieniędzy Lasów Państwowych? Polskie Towarzystwo Leśne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, które również chętnie wyciągają ręce po pieniądze do LP? “Obiektywna” prasa leśna, której jedynymi subskrybentami są leśnicy Lasów Państwowych? Raczej NIE!

Myślę, że takim źródłem mogą być audytorzy certyfikatu FSC. Tutaj jest źródło wszelkiej dokumentacji z audytów z certyfikacji FSC dla Lasów Państwowych. Aby wyszukać raporty dla wszystkich dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych (oczywiście oprócz tej z Krosna, bo z tego co pamiętam to ta dyrekcja już dość dawno temu straciła certyfikat FSC) musicie wykorzystać poniższe wyszukanie:

RDLP w Łodzi pod lupą…

Wziąłem pod lupę raport z audytu RDLP w Łodzi i możemy w nim przeczytać więcej na temat charakterystyki samej dyrekcji a także bardzo ciekawe zdania dotyczące prowadzenia TZW gospodarki leśnej, a dokładniej mówiąc niezgodności w jej prowadzeniu.

Kilka słów o RDLP w Łodzi

Całkowita powierzchnia objęta zakresem certyfikatu to ponad 289 tysięcy hektarów (certyfikat przyznawany jest na całą dyrekcję), z czego 266 tysięcy to lasy gospodarcze z pozyskaniem drewna (92%) a pozostałe 8% to lasy ochronne. Z raportu możemy przeczytać o wszystkich kategoriach lasów ochronnych, użytych pestycydach czy rocznej produkcji drewna, która wynosi około 1.5 miliona metrów sześciennych. W 2016 roku Starostwa Powiatowe powierzyły 15 nadleśnictwom RDLP w Łodzi sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni 70 tysięcy hektarów.

>>Fikcyjny właściciel lasu w Polsce

>>Bezprawie prawa pierwokupu LP

Szkolenia przez “niezależnych ekspertów”

Na stronie 46 możemy znaleźć następujący akapit:

“RDLP w Łodzi prowadzi działalność szkoleniową w oparciu o corocznie sporządzany plan szkoleń. Szkolenia obejmują wszystkie działy gospodarki leśnej, w tym w szczególności ochronę i hodowlę lasu oraz zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowości, marketingu, organizacji i kadr. Pracownicy RDLP podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne na kursach językowych, seminariach, sesjach naukowych, sympozjach, konferencjach organizowanych przez DGLP, Instytut Badawczy Leśnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Polskie Towarzystwo Leśne i inne instytucje. Cześć pracowników kontynuuje naukę na studiach podyplomowych i doktoranckich.”

czyj Ci “niezależni eksperci” prowadzący szkolenia z zasady podpisują się pod rozmaitymi listami poparcia, broniąc zaciekle Lasów Państwowych. Przypominam… IBL, SITLiD, PTL i inne instytucje wliczając np. wydziały leśne są NIEZALEŻNE…. Od czego to nie wiem, ale na pewno nie od pieniędzy Lasów Państwowych.

>>Leśny Ignorant Roku 2017. Tego nikt się nie spodziewał

Ochrona rzadkich gatunków

“Ochrona rzadkich*, zagrożonych, ginących i chronionych gatunków jest prowadzona podczas prac leśnych i brana pod uwagę już podczas procesu planowania. Wszystkie nadleśnictwa posiadają aktualne mapy i rejestry ww. gatunków z prezentacją miejsc ich występowania […]

“Monitoring lasów o wysokich wartościach ochronnych jest prowadzony przede wszystkim przez leśniczych, którzy w codziennej pracy spędzają większość czasu w lesie oraz innych pracowników nadleśnictwa. Monitoringowi podlegają rezerwaty przyrody, strefy ochronne wokół gniazd*, stanowiska rzadkich, ginących i zagrożonych gatunków, drzewa pomnikowe oraz inne cenne obiekty objęte ochroną prawną. Okresowo wykonywane są przeglądy rezerwatów przyrody, przeprowadzane przez przedstawicieli służb ochrony przyrody, naukowców i organizacje pozarządowe. Dane z monitoringu przekazywane są minimum raz do roku do biur nadleśnictw. Wyniki monitoringu są gromadzone i poddawane analizie w celu ich włączania do posiadanych opracowań. Wyniki zbiorcze z wypełnionych meldunków są zestawiane w nadleśnictwach i przekazywane w odpowiednich przypadkach organom ochrony przyrody w celu przeprowadzenia konsultacji.”

*nie dotyczy bociana czarnego (Ciconia nigra)

Decyzja i NIEZGODNOŚCI

“Pozostające drugorzędne polecenia działań korygujących nie wstrzymują certyfikacji, ale Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi jest zobowiązana podjąć uzgodnione działania przed datą kolejnego audytu okresowego.”

“Wniesiono 2 nowe zasadnicze PDK oraz 1 drugorzędne PDK.”

Dla wyjaśnienia:

Zasadnicze PDK – które muszą być wdrożone w celu usunięcia niezgodności przed kontynuacją procesu certyfikacji.
Drugorzędne PDK – które muszą być wdrożone w celu usunięcia niezgodności w uzgodnionym okresie czasu i najczęściej zostaną sprawdzone podczas pierwszego audytu okresowego.

Jakie dwa nowe zasadnicze PDK zgłoszono?

PDK M03 i PDK M04:

M03: Nie zawsze wyznaczane są fragmenty drzewostanów, które uzyskały wiek rębności, o minimalnej powierzchni 5% każdego bloku drzewostanów rębnych, przeznaczone do wycięcia w pierwszym dziesięcioleciu i nie mniejsze niż 5 arów, pozostające nienaruszone do naturalnej śmierci i rozkładu drewna.

M04: Zabronione przez FSC środki chemiczne stosowane są bez zatwierdzonej przez organizację FSC derogacji. Nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Łodzi używają pestycydu Dursban 480EC, którego substancja aktywna (chloropyrifos) znajduje się na liście FSC środków „wysoce niebezpiecznych”. Pestycyd zastosowano bez wcześniejszego zgłoszenia użycia w warunkach nagłego zagrożenia lub też przy braku zatwierdzonej derogacji.

Drugorzędne PDK 05:

Sposób gospodarowania w lasach o szczególnej wartości ochronnej nie zawsze obejmuje podejście zapobiegawcze w celu utrzymania charakterystycznych wartości ochronnych tych lasów

Czy dobra współpraca z samorządami popłaca?

“Pracownik Starostwa Powiatowego w Płocku informuje o bardzo dobrej współpracy z pracownikami Nadleśnictwa Płock w zakresie, między innymi, wymiany doświadczenia, doradztwa w obszarze hodowli i ochrony lasu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.”

“Pracownik Urzędu Miasta w Płocku nie zgłasza zastrzeżeń w zakresie gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Nadleśnictwa Płock.”

“Związki zawodowe na terenie RDLP we Łodzi działają aktywnie i w sposób niezawisły. Posiadają własną obsługę prawną. Sprawy pracownicze rozwiązywane są w drodze negocjacji. W przypadkach nierozstrzygniętych wdrażane są procedury sądowe zgodnie z obowiązującym prawem. Funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.”

Tutaj pozwolę sobie tylko odesłać do tekstu Pana Tadeusza Ciury:

>>By woda była czysta a lasy zielone – czasy idealizmu?

“Przedstawiciel Urzędu Gminy w Staszowie nie wnosi uwag dotyczących gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Skierniewice.”

Naturalnie Lasy Państwowe chcą mieć dobre relacje z lokalnym samorządem, gdyż później wiele takich opinii niewątpliwie pomaga w uzyskaniu certyfikatu. A to że wcześniej czy później LP płacą pieniądze na lokalne potrzeby, jak np. drogi, oczywiście NIE MA Z TYM NIC WSPÓLNEGO…Bo grunt to NIEZALEŻNOŚĆ! 

W raporcie możemy również przeczytać zamknięte niezgodności:

“Zarządzający nie zawsze wywiązuje się z wszelkich przepisów wynikających z wiążących umów międzynarodowych, zwłaszcza CITES, Konwencji ILO, ITTA oraz Konwencji o Różnorodności Biologicznej.”

“W trakcie pozyskiwania drewna nie zawsze podejmuje się działania mające na celu zmniejszenie erozji, uszkodzenia gleb i drzew, jak na przykład: prowadzenie zrywki siecią właściwie zaprojektowanych i założonych szlaków oraz minimalizowanie poruszania się maszyn poza szlakami operacyjnymi.”

>>Wezwanie Lasów Państwowych do stosowania rozsądnego pozyskania i zrywki drewna

“Zarządzający lasami o dużej i średniej powierzchni nie określili występowania lasów o szczególnych wartościach ochronnych zgodnie z dostępnymi kryteriami, uznanymi przez FSCPolska.”

“Gospodarka leśna nie zawsze prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w Polsce międzynarodowymi, krajowymi i miejscowymi przepisami prawa.

>>Wezwanie Lasów Państwowych do stosowania rozsądnej hodowli lasu

“Nie zawsze wyznaczane są fragmenty drzewostanów, które uzyskały wiek rębności, o minimalnej powierzchni 5% każdego bloku drzewostanów rębnych, przeznaczone do wycięcia w pierwszym dziesięcioleciu i nie mniejsze niż 5 arów, pozostające nienaruszone do naturalnej śmierci i rozkładu drewna.”

I teraz najlepsze. Dlaczego RDLP w Łodzi jeszcze nie straciła certyfikatu FSC?

Od zapisu niezgodności z certyfikacją FSC dotyczącej środka Dursban oraz w gospodarce leśnej w lasach o szczególnej wartości ochronnej RDLP w Łodzi miała odpowiednio 3 i 12 miesięcy. Praktycznie po trzech miesiącach certyfikat FSC już powinien być zawieszony, jeżeli niezgodność nie została zamknięta.

Czy RDLP w Łodzi utrzyma certyfikat FSC? Dowiemy się już wkrótce…Osobiście uważam, że mało prawdopodobne, ale cuda się zdarzają…

Podsumowując

Z podobnych raportów możemy dojść do bardzo ciekawych spostrzeżeń niezależnych audytorów zajmujących się certyfikacją FSC w Polsce. Często możemy zobaczyć, że tak lansowana TZW gospodarka leśna w wykonaniu Lasów Państwowych raczej jest taka na 100% Trwała, Zrównoważona i Wielofunkcyjna jakby mogło nam się wydawać, albo jak się nam wszystkim wmawia. Zwłaszcza jak podczas audytu wychodzi, że nadleśnictwa stosują środek Dursban 480EC, którego substancja aktywna to chloropyrifos, która jest toksyczna m.in. dla pszczół. 

A chyba żadna dyrekcja Lasów Państwowych nie chciałaby utracić certyfikatu FSC, prawda? Jego utrata może być dość bolesna z punktu widzenia milionów ładowanych na propagandę TZW a także strat w wyniku utrudnionej sprzedaży drewna bez certyfikatu.

Certyfikacja FSC ma również bardzo ciekawą Zasadę numer 4 (patrzcie Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce), która dotyczy “Współpracy ze społeczeństwem i prawa pracowników”. Myślę, że może to być bardzo pomocna informacja dla osób skrzywdzonych przez obecne kierownictwo Lasów Państwowych, gdyż wszelkie uwagi można bezpośrednio zgłaszać do audytorów, którzy weryfikują tego rodzaju incydenty (dane do korespondencji z audytorami są w raportach). 

Oczywiście, z całego serca życzę obecnemu kierownictwu Lasów Państwowych, żeby nie miało takich zgłoszeń…

>>Mój tata Jacek Chudy i krucjata wymierzona przeciwko jego osobie za mojego bloga.

>>Lasy Państwowe – ostoja mobbingu, komunistycznej tradycji i obskurantyzmu religijnego. 

>>Lasy Państwowe a mobbing – Panie Dyrektorze. Kafka? Proces? A może zwykły leśny absurd na normalnym poziomie?

>>Wezwanie do zadośćuczynienia w związku z naruszeniem dóbr osobistych.

Na koniec, dla osób zainteresowanych, na pewno, polecam zapoznanie się z innymi raportami audytorów dla innych dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych, bo tylko Bóg raczy wiedzieć co tam jest zawarte i jakie niezgodność można znaleźć. Po obecnie zarządzających spodziewałbym się chyba wszystkiego. 


Zdjęcie tytułowe pokazuje jak podczas II wojny światowej alianci mapowali dziury po kulach w samolotach, które zostały trafione przez nazistów (nikogo tutaj do nich nie porównuję – aby była jasność). Alianci starali się wzmocnić samoloty, wzmacniając obszary, które otrzymały więcej pocisków (pokazane jako czerwone kropki na zdjęciu). Teoretycznie była to logiczna dedukcja. W końcu to były najbardziej dotknięte obszary przez wroga. Ale Abraham Wald, matematyk, doszedł do innego wniosku: czerwone kropki reprezentowały jedynie uszkodzenia samolotów, które mogły wrócić do domu. To zjawisko nazywa się błąd przeżywalności. Dzieje się tak, gdy patrzymy na rzeczy, które przetrwały, kiedy powinniśmy skupić się na rzeczach, które nie przetrwały.

Wiele organizacji i ludzi w Polsce którzy walcząc o lepszą ochronę przyrody, tańszy surowiec drzewny czy godziwe stawki pracy w lesie skupia się zbyt mocno na tych czerwonych kropkach, czyli miejscach gdzie nasz latający Titanic ma dość solidny pancerz. Powiedziałby, że certyfikacja FSC w Polsce dla Lasów Państwowych to jeden z silników tego samolotu. 

Problem tylko w tym, że nikt do tego samolotu wcale nie musi strzelać. Pamiętacie te samoloty co miały działko na przodzie zgrane z obrotami śmigieł. W RDLP w Łodzi to działko chyba się rozregulowało. I zdaje mi się, ale pilot samolotu właśnie odstrzelił jeden ze swoich silników.

Może warto wymienić pilota zanim znów zacznie strzelać?


Zdjęcie tytułowe: McGeddon

4 myśli na temat “Czy RDLP w Łodzi straci certyfikat FSC?

 1. Wszyscy stosowali ten środek, póki nie był zabroniony. Teraz jest i Regionalna z Łodzi też go nie używa, bo jest zabroniony – chyba od tego roku. Kłamstwem więc jak zwykle Pan operuje. Nie zabrali im ceryfikatu, bo pewnie dotrzymali wszelkich warunków i tyle…

  1. Nie odpowiadamy na anonimowe komentarze. Jesteśmy zażenowani ludźmi, którzy nie mają odwagi się przedstawić z imienia i nazwiska.

 2. Proszę Pana, w czasach wszechobecnego hejtu, nie ma wstydu w publikowaniu anonimowych opinii. Pan się nie boi ale nie wszyscy są tacy odważni, ja nie jestem. Ma Pan zapewne prawo zablokować lub usuwać anonimy, to pana serwis. Istotna jest chyba treść komentarza , a nie kto ją wypowiada? Co Panu za różnica, czy ja się nazywam Andrzej Kowalski czy Józef Nowak? Ale to nawiasem. Bo właściwie chciałem zwrócić Panu uwagę, że słowa “bo przecież w propagandę CILP i Lasów Państwowych chyba już nikt zdrowo myślący w tych czasach nie wierzy”, nawet jeśli teza jest prawdziwa, a nawet udowadniana brzmią jak manipulacja, element socjotechniki. Takie słowa trafiają (użyte świadomie lub nie) właśnie do tych mniej zorientowanych ludzi, a niekoniecznie do zdrowo myślących, bo zdrowo myślący mają swoje poglądy lub je sobie wyrobią. Jak widzę takie sformułowania w artykule, od razu staję się sceptyczny co do jego treści.
  Wymienia Pan instytucje, które wg. Pana nie są wiarygodnym źródłem informacji, bo są finansowane lub współfinansowane przez LP. Ale nie napisał Pan przez kogo jest finansowane FSC, a o ile mi wiadomo źródłami utrzymania FSC są opłaty za udzielenie certyfikatów w tym opłaty za audyty i licencje na używanie znaków FSC na produktach. Jest to więc instytucja zainteresowana pod względem finansowym (pomijając ideę ochrony) jak najszerszym udzielaniem certyfikatów i znaków i jak najszerszym rozpowszechnieniem pomysłu FSC. W Polsce jedynym certyfikowanym FSC producentem drewna są LP, brak drewna certyfikowanego, oznacza brak produktów ze znaczkiem FSC, czyli brak pieniędzy za certyfikaty i za licencje, nie można więc twierdzić, że FSC w Polsce nie jest w żadnym stopniu zależna finansowo od LP. Czy idąc Pańskim tokiem rozumowania można w takim razie zakładać, że jest rzetelnym źródłem informacji? Być może jest, ale jeśli tak, to z innych powodów niż finansowe.
  Życzę wszystkiego dobrego.

 3. Chciałbym zapytać w ilu nadleśnictwach stwierdzono używanie Dursbanu? Na jakiej powierzchni wykonano zabiegi z wykorzystaniem tego środka? Rozumiem, że jeśli już nie używają tego środka to zrealizowali zasadnicze PDK i nie ma problemu z certyfikatem?
  Pozdrawiam

Dodaj komentarz